Regulamin programu Niezależna Konsultantka Le Ru Bijou

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie Niezależna Konsultantka Le Ru Bijou (dalej „Program”).
 2. Organizatorami Programu jest: LE RU BIJOU Marcin Pilszek z siedzibą na ul. Wojciecha Korfantego 2/14, 41-400 Mysłowice, NIP: 9542492027, REGON: 380633498 (zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest Organizator.
 4. Program obejmuje terytorium Polski i jest organizowany za pośrednictwem strony internetowej: http://www.le-ru.pl/ zwanej dalej „Stroną”.
 5. Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn, którzy zainteresowani są zakupem produktów Le Ru Bijou dla siebie lub najbliższych korzystając z atrakcyjnych rabatów cenowych, a także do osób zainteresowanych sprzedażą produktów Le Ru Bijou w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczych.

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

§ 2

 1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie (dalej: ,,Uczestnicy”).
 3. Uczestnicy mogą wziąć udział w Programie za pośrednictwem Serwisu.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych Regulaminem zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Projekcie. 

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§ 3

 1. Uczestnik zainteresowany udziałem w projekcie jest zobowiązany do założenia konta w serwisie (Moje Konto – LE RU BIJOU (le-ru.pl)), zaznaczając opcję „Chcę zostać niezależną konsultantką Le Ru Bijou” oraz zaznaczając akceptację poniższego regulaminu w formularzu rejestracyjnym i do przesłania na adres: biuro@le-ru.pl maila z informacją o chęci przystąpienia do programu oraz wyborem pakietu startowego.Dostępne są następujące pakiety startowe:- Wpis do programu- 5 zł- Wpis do programu + Bransoletka Cat Eye– 35 zł- Wpis do programu + Kolczyki Papilion– 40 złKoszty wysyłki zestawu startowego do Konsultanta ponosi Le Ru Bijou. 
 2. Uczestnik jest uprawniony do używania nazwy „Konsultant Le Ru Bijou” oraz do wykorzystywania dostarczanych przez Le Ru Bijou publikacji, katalogów i cenników oraz materiałów i produktów promocyjnych opatrzonych nazwą Le Ru Bijou, celem sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Le Ru Bijou.
 3. Uczestnik nie może używać nazwy Le Ru Bijou w sposób inny niż wymieniony w pkt. 2 bez uprzedniej pisemnej zgody Le Ru Bijou.
 4. Uczestnik ma obowiązek prowadzić sprzedaż zgodnie z zasadami sprzedaży bezpośredniej, to jest poza siecią sklepową, bezpośrednio na rzecz konsumenta, głównie w jego domu, miejscu pracy lub innym miejscu poza stałymi punktami sprzedaży, a sprzedaży powinny towarzyszyć wyjaśnienia i pokazy produktów.
 5. Uczestnik zobowiązana jest do przestrzegania zasad dotyczących sprzedaży obowiązujących w Le Ru Bijou (Regulamin Sklepu – LE RU BIJOU (le-ru.pl) ) oraz zasad współpracy z Le Ru Bijou w tym zasad gwarancji Le Ru Bijou i zwrotu produktów (Reklamacje i Zwroty – LE RU BIJOU (le-ru.pl)).
 6. Uczestnik zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim loginu i hasła do swojego konta, które umożliwia jej składanie zamówień i korzystanie z upustów.
 7. Uczestnik kupuje produkty Le Ru Bijou na własne potrzeby lub prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek.
 8. W przypadku prowadzenia przez Uczestnika samodzielnej działalności, jest on odpowiedzialny za dopełnienie wszystkich związanych z tym formalności, a w szczególności za zarejestrowanie we właściwy sposób swojej działalności gospodarczej, uiszczanie należności podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 9. Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Le Ru Bijou o zwrot wydatków poniesionych przez niego w związku z prowadzoną działalnością.
 10. Prowadzenie przez Uczestnika sprzedaży niezgodnie z zasadami określonymi w umowie, może być przyczyną wstrzymania przez Le Ru Bijou dalszej sprzedaży produktów Uczestnikowi.
 11. W przypadku nie składania przez Uczestnika zamówień na produkty Le Ru Bijou przez okres 1 roku, licząc od daty ostatniego zamówienia Uczestnika, konto konsultantki zostanie usunięte.
 12. Podane dobrowolnie przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane przez Le Ru Bijou w celach realizacji niniejszej umowy, prowadzenia dokumentacji podatkowej wymaganej przez przepisy prawa, marketingu bezpośredniego produktów Le Ru Bijou, na potrzeby statystyki handlowej oraz w celach archiwalnych po wygaśnięciu umowy. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych.
 13. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnik zobowiązany jest przekazać Le Ru Bijou kopie następujących dokumentów: aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub ewidencji oraz zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i numeru REGON. Dane zawarte w tych dokumentach będą podstawą do wystawiania przez Le Ru Bijou faktur.

UPUSTY ORAZ PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

§ 4

 1. Konsultanta przy składaniu zamówienia obowiązują następujące progi upustowe:
 • zamówienia o wartości do 100 zł- 5%
 • zamówienie o wartości od 101 do 200 zł- 10%
 • zamówienie o wartości od 201 do 300 zł- 15%
 • zamówienie o wartości od 301 do 500 zł- 20%
 • zamówienia o wartości od 501 do 1000 zł- 25%
 • zamówienia o wartości od 1001- 30% 
 1. Przyznane konsultantowi rabaty naliczane są od cen podanych na stronie http://www.le-ru.pl z uwzględnieniem promocji, jeśli takie występują.
 2. Rabaty powyżej 5% przyznawane są przez administratora sklepu w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia. O przyznaniu rabatu Konsultant zostanie poinformowany przez administratora drogą mailową. Po otrzymaniu maila Konsultant może opłacić zamówienie przelewem, chyba że wybrał on dostawę za pobraniem.
 3. Konsultant bierze udział dodatkowo w programie lojalnościowym, polegającym na przyznawaniu punktów za zakupy oraz wybrane aktywności w serwisie.
 4. Za każde wydane 20 zł na zakup produktów Le Ru Bijou Konsultantowi przyznany zostanie 1 pkt. Zebrane 100 pkt. odpowiada kwocie 10 zł, które Konsultant wydać może na zakup produktów Le Ru Bijou za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.le-ru.pl/.
 5. Koszt wysyłki nabytych poprzez udział w programie lojalnościowym produktów ponosi Użytkownik.
 6. Punkty nie podlegają wymianie na inne świadczenia, w tym świadczenia pieniężne. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 5

 1. Uczestnicy przystępując do Programu wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Euroepejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” (oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), których administratorem jest  LE RU BIJOU Marcin Pilszek z siedzibą na ul. Wojciecha Korfantego 2/14, 41-400 Mysłowice, NIP: 9542492027, REGON: 380633498.
 2. Użytkownik, podając dane osobowe w mailu rejestracyjnym, oświadcza że są one zgodne z prawdą. Użytkownicy, w stosunku do których ujawnione zostanie podanie w mailu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą automatycznie usuwani z Programu.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnie na adres LE RU BIJOU Marcin Pilszek, ul. Wojciecha Korfantego 2/14, 41-400 Mysłowice.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Programie.
 5. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia Programu. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

ZMIANY REGULAMINU

§ 7

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, oraz w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Programu. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie Organizatora pod adresem Regulamin programu Niezależna Konsultantka Le Ru Bijou – LE RU BIJOU (le-ru.pl)
 2. W przypadku niezaakceptowania zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora o takiej decyzji drogą mailową na adres: biuro@le-ru.pl.