Regulamin programu współpracy z Blogerami Le Ru Bijou

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie współpracy z Blogerami (dalej „Program”).
 2. Organizatorami Programu jest: LE RU BIJOU Marcin Pilszek z siedzibą na ul. Wojciecha Korfantego 2/14, 41-400 Mysłowice, NIP: 9542492027, REGON: 380633498 (zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest Organizator.
 4. Program obejmuje terytorium Polski i jest organizowany za pośrednictwem strony internetowej: http://le-ru.pl zwanej dalej „Stroną”.
 5. Program skierowany jest do kobiet oraz mężczyzn, którzy prowadzą blog o tematyce związanej z modą.

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

§ 2

 1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie (dalej: ,,Uczestnicy”) z wyjątkiem pracowników Organizatorów, oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnicy mogą wziąć udział w Programie za pośrednictwem Serwisu.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych Regulaminem zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Projekcie.

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§ 3

 1. Uczestnik zainteresowany udziałem w projekcie jest zobowiązany do założenia konta w serwisie i przesłania na adres: biuro@le-ru.pl maila rejestracyjnego zawierającego:
 • link do bloga,
 • dane teleadresowe Uczestnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania z kodem pocztowym, ulicą i jej nr, telefon, adres email), które są niezbędne do wysyłki nagród, w przypadku zakwalifikowania się do Programu,
 • deklaracje wyboru wariant współpracy (stylizacja czy organizacje konkursu),
 • deklaracje wyboru produktu do przygotowania stylizacji lub organizacji konkursu oraz w przypadku organizacji konkursu przedstawienie koncepcji konkursu.
 1. Uczestnik jest zobowiązany do napisanie na swoim blogu o chęci uczestnictwa w programie współpracy z blogerami Le Ru Bijou i zachęcenia innych do udziału w Programie podając link do Programu: https://www.le-ru.pl/blogosfera-le-ru-bijou/
 2. Uczestnik wytypowany do stylizacji jest zobowiązany do:a. zamieszczenia stylizacje z Naszym produktem na swoim blogu wraz z linkiem do Naszego sklepu w ciągu 30 dni od momentu otrzymania przesyłki,b. przesłania Nam zdjęć ze stylizacji do zamieszczenia na stronie wybranego produktu również w ciągu 30 dni od momentu otrzymania przesyłki.
 3. Uczestnik wytypowany do organizacji konkursu jest zobowiązany do:a. przeprowadzenia konkursu w ciągu 30 dniu od dnia otrzymania informacji o wytypowaniu,b. poinformowania osób biorących udział w konkursie na blogu poprzez umieszczenie stosownej informacji w wiadomości widocznej na stronie konkursu oraz w regulaminie konkursu, iż przystępując do konkursu wyrażają one zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę LE RU BIJOU Marcin Pilszek na potrzeby Programu: „Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz firmę Painting Technology Poland S.C. ich danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu i wysyłki nagród. Dane uzyskane w związku z organizacją konkursu będą wykorzystywane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO)”.c. przesłania listy zwycięzców konkursu wraz z danymi teleadresowymi niezbędnymi do wysyłki produktów w okresie 10 dni od rozstrzygnięcia konkursu na adres mailowy: biuro@le-ru.pl
 4. Uczestnik zobowiązuje się do nieusuwania wpisu o Programie oraz stylizacji / wpisu konkursowego przez okres 12 miesięcy, od dnia rozstrzygnięcia ww. konkursu.
 5. Uczestnik wytypowany do stylizacji w Programie nie może brać udziału w konkursach organizowanych przez blogerów, gdy nagrodami w konkursie blogerów są produkty takie same jak otrzymane przez Uczestnika.
 6. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu produktu Organizatorowi. Koszty wysyłki pokrywa Uczestnik Projektu.

ZASADY WYŁANIANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

§ 4

 1. Organizator każdorazowo wybiera Uczestników, którzy otrzymują produkty do stylizacji lub do przeprowadzenia konkursu.
 2. Organizator w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia informuje wybranych Uczestników o wytypowaniu do stylizacji lub organizacji konkursu drogą mailową.

WYSYŁKA PRODUKTÓW TESTOWYCH

§ 5

 1. Organizator wysyła produkty Uczestnikom wytypowanym do stylizacji oraz laureatom konkursów organizowanych w ramach Programu. Nie wysyła produktów Uczestnikom organizującym owe konkursy.
 2. Produkt do testowania wysyłany jest Uczestnikowi testującemu oraz zwycięzcom konkursu organizowanego przez Uczestnika za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na koszt Organizatora. Wysyłka odbywa się tylko na terenie Polski.
 3. Produkt zostaje przesłany na adres zamieszkania podany przez Uczestnika w mailu rejestracyjnym lub adres zamieszkania laureata konkursu podany przez Uczestnika organizującego konkurs.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w mailu rejestracyjnym lub nieprawidłowe dane teleadresowe podane przez Uczestnika, uniemożliwiające przesłanie produktu Uczestnikowi lub laureatom Konkursu.
 5. W przypadku otrzymania przez Uczestnika bądź laureata konkursu uszkodzonego i/lub niekompletnego produktu, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić problem Organizatorowi w dniu otrzymania przesyłki (mailowo na adres: biuro@le-ru.pl).
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez firmę kurierską lub Pocztę Polską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Programu.
 7. Organizator wyklucza możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 6

 1. Uczestnicy przystępując do Programu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Programu. Dane uzyskane w związku z organizacją Programu będą wykorzystywane zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Euroepejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” (oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679). Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Programem jest LE RU BIJOU Marcin Pilszek z siedzibą na ul. Wojciecha Korfantego 2/14, 41-400 Mysłowice.
 2. Użytkownik, podając dane osobowe w mailu rejestracyjnym, oświadcza że są one zgodne z prawdą. Użytkownicy, w stosunku do których ujawnione zostanie podanie w mailu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą automatycznie usuwani z Programu.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnie na adres LE RU BIJOU Marcin Pilszek, ul. Wojciecha Korfantego 2/14, 41-400 Mysłowice.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Programie.
 5. Dane osobowe Uczestników Programu oraz laureatów konkursów są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia Programu, w tym wyłonienia zwycięzców Programu, wydania produktów do stylizacji/nagród.. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

ZMIANY REGULAMINU

§ 7

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, oraz w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Programu. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie Organizatora pod adresem https://www.le-ru.pl/regulamin-programu-wspolpracy-z-blogerami-le-ru-bijou/
 2. W przypadku niezaakceptowania zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora o takiej decyzji drogą mailową na adres: biuro@le-ru.pl.